รายละเอียด

การออกแบบโลหะแผ่น / Sheet Metal Designs

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบโลหะแผ่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sheet Metal Designs
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบโลหะแผ่น

อาจารย์ผู้สอน