รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน sec 3 / English for Everyday Communication sec 3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน sec 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication sec 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link Miscrosoft Team https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa5f466c55d854080b301bd8912afa8d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=18b4b73f-e7b3-4390-8e20-fedffb78674e&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

หากมีปัญหา ติดต่ออ.ได้ที่เบอร์ 080-1192838

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน sec 3

อาจารย์ผู้สอน