รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineer

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รหัสเข้าร่วม : FuyQ2RaNnm

รหัสเข้าห้องเรียน สำหรับ MS Teams code : b6qa3n2

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน