รายละเอียด

ความเป็นครูวิชาชีพ / Technical Teachership

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC801
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความเป็นครูวิชาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Technical Teachership
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชานี้ เบื้องต้นเราจะเจอกันแบบ Online ก่อนนะครับ และอาจมีบางครั้งที่เราต้องมาเจอกัน : Microsoft Teams :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a161140d275184400a340b56a4422a27b%40thread.tacv2/conversations?groupId=5ff21e14-ca24-4e9b-a096-1200f380cd9c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ความเป็นครูวิชาชีพ

- แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
1. ลักษณะสภาพงาน บทบาทและหน้าที่ของครูวิชาชีพ
1.1 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะสภาพงานครูวิชาชีพ

กิจกรรม : - บรรยายแนะนำรายวิชา เงื่อนไขของรายวิชา
- บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

1. ลักษณะสภาพงาน บทบาทและหน้าที่ของครูวิชาชีพ (ต่อ)
1.2 บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครูวิชาชีพ
1.3 บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

1. ลักษณะสภาพงาน บทบาทและหน้าที่ของครูวิชาชีพ (ต่อ)
1.1 ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะสภาพงานครูวิชาชีพ
1.2 บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครูวิชาชีพ
1.3 บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาเอกสารการสอนของหน่วยเรียน
- แบ่งกลุ่มอภิปรายหัวข้อของหน่วยเรียน
- บรรยาย สรุปเนื้อหาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

2. คุณธรรมและจริยธรรม การใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตของครูวิชาชีพ
2.1 ความหมาย และความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
2.2 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู
2.3 การใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตของครูวิชาชีพ
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

2. คุณธรรมและจริยธรรม การใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตของครูวิชาชีพ (ต่อ)
2.1 ความหมาย และความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
2.2 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู
2.3 การใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิตของครูวิชาชีพ
กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาเอกสารการสอนของหน่วยเรียน
- แบ่งกลุ่มอภิปรายหัวข้อของหน่วยเรียน
- บรรยาย สรุปเนื้อหาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

3. คุณลักษณะและมาตรฐานครูวิชาชีพ
3.1 คุณลักษณะของครูวิชาชีพ
3.2 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.4 มาตรฐานการปฏิบัติตน
3.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

3. คุณลักษณะและมาตรฐานครูวิชาชีพ (ต่อ)
3.1 คุณลักษณะของครูวิชาชีพ
3.2 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.4 มาตรฐานการปฏิบัติตน
3.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาเอกสารการสอนของหน่วยเรียน
- แบ่งกลุ่มอภิปรายหัวข้อของหน่วยเรียน
- บรรยาย สรุปเนื้อหาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

4. หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต
4.1 หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับครูวิชาชีพ
4.2 ความซื่อสัตย์สุจริตของครูวิชาชีพ
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

5. จรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อกำหนดของ
คุรุสภา
5.1 ความหมาย และความสำคัญของจรรยาบรรณครูวิชาชีพ
5.2 จรรยาบรรณของครูวิชาชีพ พ.ศ. 2556
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

5. จรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อกำหนดของ
คุรุสภา (ต่อ)
5.1 ความหมาย และความสำคัญของจรรยาบรรณครูวิชาชีพ
5.2 จรรยาบรรณของครูวิชาชีพ พ.ศ. 2556
กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาเอกสารการสอนของหน่วยเรียน
- แบ่งกลุ่มอภิปรายหัวข้อของหน่วยเรียน
- บรรยาย สรุปเนื้อหาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูวิชาชีพ
6.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
6.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
6.3 ข้อบังคับและประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูวิชาชีพ (ต่อ)
6.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และเพิ่มเติม
6.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
6.3 ข้อบังคับและประกาศคณะกรรมการคุรุสภา
กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาเอกสารการสอนของหน่วยเรียน
- แบ่งกลุ่มอภิปรายหัวข้อของหน่วยเรียน
- บรรยาย สรุปเนื้อหาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

7. การปลูกฝังจิตวิญญาณ
7.1 วุฒิภาวะของความเป็นครู
7.2 การสร้างบุคลิกภาพ ค่านิยมในวิชาชีพครู
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

8. การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
8.1 ความสำคัญของการจัดการความรู้
8.2 การจัดการความรู้สำหรับครูวิชาชีพ
8.3 ศาสตร์พระราชา
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

9. การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
9.1 สถานภาพของครูวิชาชีพในปัจจุบัน
9.2 การส่งเสริมและยกระดับครูวิชาชีพ
9.3 การพัฒนาครูสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
9.4 การพัฒนาครูสู่การเป็นผู้นำวิชาการ
กิจกรรม : บรรยาย โดยใช้ สื่อ Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน