รายละเอียด

โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม / Electronic and Telecommunication Technical Education Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronic and Telecommunication Technical Education Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชานี้เรียนตามตารางสอน สถานที่ตามตารางสอนครับ โดยในระหว่างนี้สามารถพบกันในระบบ On line: Microsoft teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af7912b91939f4490adaafb2bce08e1d2%40thread.tacv2/conversations?groupId=811d29b0-0f93-4a56-b6fc-4e72d3992643&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

แนะนำรายวิชา เกณฑ์การประเมิน กำหนดการต่าง ๆ และให้นักศึกษานำเสนอหัวข้อโครงงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล พร้อมทั้งมอบหมายให้นักศึกษาเริ่มทำบทที่ 1 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้สื่อและเอกสารรายวิชา ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

บรรยายเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความทางวิชาการหรืองานวิจัยต่าง ๆ โดยสามารถสืบค้นจากสื่อหลายประเภท เช่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และมอบหมายงานให้นักศึกษาอ่านบทความทางวิชาการ และสรุปโดยสามารถทำเป็นบทคัดย่อหรือบทความไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและการปฏิบัติการ ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับบทความที่ได้รับมอบหมายจากสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 1 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน และมอบหมายให้นักศึกษาทำบทที่ 2 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : บรรยายและแลกเปลี่ยนความเข้าใจ ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

บรรยายเกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบที่ได้รับ พร้อมทั้งมอบหมายงานผลที่ได้รับจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรม : บรรยายและแลกเปลี่ยนความเข้าใจ ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

ร่วมกันอภิปรายจากงานที่มอบหมายจากสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 2 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน มอบหมายให้นักศึกษาทำบทที่ 3 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : บรรยายและแลกเปลี่ยนความเข้าใจ ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project และ Face Book

รายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 4 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

รายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 5 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ และมอบหมายให้นักศึกษาทำบทที่ 3 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 6 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 7 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน มอบหมายให้นักศึกษาทำบทที่ 4 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 8 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 9 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน และมอบหมายให้นักศึกษาทำบทที่ 5 ของเล่มปริญญานิพนธ์
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

ให้นักศึกษารายงานผลความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 10 และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ร่วมกัน
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project

ปฏิบัติการในการนำเสนอผลของโครงงาน
กิจกรรม : การนำเสนอผลของโครงงาน ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project หรือ ห้องสอบตามที่นัดหมายกัน

ปฏิบัติการในการนำเสนอผลของโครงงาน (ต่อ)
กิจกรรม : การนำเสนอผลของโครงงาน ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project หรือ ห้องสอบตามที่นัดหมายกัน

ปฏิบัติการในการนำเสนอผลของโครงงาน (ต่อ)
กิจกรรม : การนำเสนอผลของโครงงาน ผ่าน MS teams กลุ่ม TEDEE210_Tech.Ed.Elec_Project หรือ ห้องสอบตามที่นัดหมายกัน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน