รายละเอียด

นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / Recreation for Health Promotion

  • 6 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 19 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT104 Sec 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Recreation for Health Promotion
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษา กดลิงค์ ข้างล่างนี้ เพื่อเข้าสู่ชั้นเรียนของเรา ตามวันเวลา นะคะ  หรือ ใช้ QR Code ตามที่ให้มานี้นะคะ

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aea8d0f5ea0904d098fe95aef6019aff4%40thread.tacv2/conversations?groupId=14910ba8-0fbf-4fe9-ab7b-f1813109acbf&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

https://bit.ly/37IvdjG

รายวิชา - นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน