รายละเอียด

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ / Programmable Controller

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Programmable Controller
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรอาจารย์ 081-0430984

รายวิชา - โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
1.1 ประวัติโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
1.2 ข้อแตกต่าง PLC กับ PC
1.3 การจำแนกโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
1.4 หลักการทำงานโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสื่อวิดีทัศน์ บรรยาย พร้อมเกี่ยวกับการผลิตมอเตอร์ บรรยาย/ฝึกหัดเขียนโปรแกรมควบคุม

สถาปัตยกรรมของโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
2.1 โครงสร้างโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
2.2 ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสื่อวิดีทัศน์ บรรยาย พร้อมเกี่ยวกับการผลิตมอเตอร์ บรรยาย/ฝึกหัดเขียนโปรแกรมควบคุม

การใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
3.1 โปรแกรม SIMATIC Manager
3.2 การเขียนโปรแกรม

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสื่อวิดีทัศน์ บรรยาย พร้อมเกี่ยวกับการผลิตมอเตอร์ บรรยาย/ฝึกหัดเขียนโปรแกรมควบคุม

คำสั่งพื้นฐาน
4.1 ชุดคำสั่งพื้นฐาน

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสื่อวิดีทัศน์ บรรยาย พร้อมเกี่ยวกับการผลิตมอเตอร์ บรรยาย/ฝึกหัดเขียนโปรแกรมควบคุม

คำสั่งพื้นฐาน (ต่อ)
4.1 ชุดคำสั่งพื้นฐาน

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสื่อวิดีทัศน์ บรรยาย พร้อมเกี่ยวกับการผลิตมอเตอร์ บรรยาย/ฝึกหัดเขียนโปรแกรมควบคุม

คำสั่งพื้นฐาน (ต่อ)
4.2 ออกแบบโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสื่อวิดีทัศน์ บรรยาย พร้อมเกี่ยวกับการผลิตมอเตอร์ บรรยาย/ฝึกหัดเขียนโปรแกรมควบคุม

คำสั่งพื้นฐาน(ต่อ)
4.2 ออกแบบโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมสื่อวิดีทัศน์ บรรยาย พร้อมเกี่ยวกับการผลิตมอเตอร์ บรรยาย/ฝึกหัดเขียนโปรแกรมควบคุม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

คำสั่งพื้นฐาน (ต่อ)
4.2 ออกแบบโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์

กิจกรรม : บรรยาย / ฝึกปฏิบัติงานออกแบบวงจรทำงานตามเงื่อนไข

ระบบควบคุมแบบเรียงลำดับ
5.1 เขียนโปรแกรมควบคุมด้วยแผนผังลำดับการทำงาน

กิจกรรม : บรรยาย / ฝึกปฏิบัติงานออกแบบวงจรทำงานตามเงื่อนไข

ระบบควบคุมแบบเรียงลำดับ (ต่อ)
5.2 ปฏิบัติการควบคุมด้วยแผนผังลำดับการทำงาน

กิจกรรม : บรรยาย / ฝึกปฏิบัติงานออกแบบวงจรทำงานตามเงื่อนไข

ระบบควบคุมแบบเรียงลำดับ (ต่อ)
5.2 ปฏิบัติการควบคุมด้วยแผนผังลำดับการทำงาน

กิจกรรม : บรรยาย / ฝึกปฏิบัติงานออกแบบวงจรทำงานตามเงื่อนไข

ระบบควบคุมแบบเรียงลำดับ (ต่อ)
5.2 ปฏิบัติการควบคุมด้วยแผนผังลำดับการทำงาน

กิจกรรม : บรรยาย / ฝึกปฏิบัติงานออกแบบวงจรทำงานตามเงื่อนไข

การซ่อมบำรุงรักษาโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
6.1 การตรวจสอบ PLC ประจำวัน/คาบเวลา
6.2 การค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดใน PLC SIEMEN S7

กิจกรรม : บรรยาย / ฝึกปฏิบัติงานออกแบบวงจรทำงานตามเงื่อนไข

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและระบบอัตโนมัติ
7.1 ระบบสื่อสารอนุกรม
7.2 ระบบสื่อสารแบบเครือข่าย
7.3 การสื่อสารข้อมูลระหว่าง CPU ด้วย Global Data
7.4 การสื่อสารข้อมูลระหว่าง PLC-MMI/HMI ด้วยพอร์ต MPI

กิจกรรม : บรรยาย / ฝึกปฏิบัติงานออกแบบวงจรทำงานตามเงื่อนไข

ทบทวนโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
กิจกรรม : บรรยาย/อภิปราย/ถาม-ตอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน