รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 48 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBTH101 Sec 15
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8fad24a59d49413c88ba424eba61865a%40thread.tacv2/conversations?groupId=9c7cd0b4-245b-4521-a12f-2dcaf26c26e5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

https://bit.ly/2YJhwwU

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน