รายละเอียด

การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม / Electronic and Telecommunication Technical Education Pre-Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electronic and Telecommunication Technical Education Pre-Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชานี้เราเจอกันตามตารางสอนะครับ ในระหว่างนี้เราสามารถเจอกันในระบบ On line : Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a01a4636f987840589a55fa0b5a0f582e%40thread.tacv2/conversations?groupId=178b6772-179e-4513-8e0b-012245463513&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้สื่อและเอกสารรายวิชา

แนะนำการสืบค้น ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและการปฏิบัติการ

ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

ระเบียนและขั้นตอนการจัดทำโครงการของสาขาวิชา
กิจกรรม : บรรยายและแลกเปลี่ยนความเข้าใจ

ปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

รูปแบบและวิธีการพิมพ์เล่มโครงการของสาขาวิชา
กิจกรรม : บรรยายและแลกเปลี่ยนความเข้าใจ

นำเสนอความเป็นมาของปัญหาของโครงงานที่นักศึกษาสนใจทำ
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม

ปฏิบัติการในการเขียนวัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงานของโครงการของนักศึกษา
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

นำเสนอผลการเขียนวัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงานของโครงการของนักศึกษา และพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม

นำเสนอผลการเขียนวัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงานของโครงการของนักศึกษา และพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (ต่อ)
กิจกรรม : นำเสนอหน้าชั้นเรียนทั้งรายเดี่ยว และ/หรือรายกลุ่ม

วิธีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยายและแลกเปลี่ยนความเข้าใจ

ปฏิบัติการในการนำเสนอหัวข้อโครงงาน
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการนำเสนอหัวข้อโครงงาน

ปฏิบัติการในการนำเสนอหัวข้อโครงงาน (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการนำเสนอหัวข้อโครงงาน

ปฏิบัติการในการนำเสนอหัวข้อโครงงาน (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการนำเสนอหัวข้อโครงงาน

วิธีการรายงานความก้าวหน้าและ การนำเสนอโครงงาน
กิจกรรม : บรรยายและแลกเปลี่ยนความเข้าใจ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน