รายละเอียด

ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ / Vehicle Electrical and Electronics Systems

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME908
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Vehicle Electrical and Electronics Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

บทที่ 1 พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์
- กฎของโอห์ม
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 1 พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 วงจรไฟฟ้ารถยนต์
- ระบบไฟแสงสว่าง
- ระบบไฟสัญญาณ


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 วงจรไฟฟ้ารถยนต์

- ระบบอำนวยความสะดวกและเสริมความปลอดภัย
- ข้อขัดข้องที่เกิดกับวงจรไฟฟ้ารถยนต์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 3 ระบบสตาร์ท
-วงจรสตาร์ท


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 3 ระบบสตาร์ท

-การทำงานระบบสตาร์ท
-ข้อขัดข้องที่เกิดกับระบบสตาร์ท

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

ทบทวนและทำกิจกรรม
- พื้นฐานทางไฟฟ้ารถยนต์
-
- วงจรไฟฟ้ารถยนต์

กิจกรรม : ทำกิจกรรมกลุ่ม

ทบทวนและทำกิจกรรม
-
- ระบบสตาร์ท
-

กิจกรรม : ทำกิจกรรมกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 ระบบประจุไฟ
- วงจรประจุไฟ
- ระบบประจุไฟ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 4 ระบบประจุไฟ

- ระบบประจุไฟ
- ข้อขัดข้องที่เกิดกับระบบประจุไฟ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด
- วงจรระบบจุดระเบิด


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด
-
- ระบบจุดระเบิด
- ข้อขัดข้องที่เกิดกับระบบจุดระเบิด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

ทบทวนและทำกิจกรรม

-ระบบจุดระเบิด
-
กิจกรรม : ทำกิจกรรมกลุ่ม

ทบทวนและทำกิจกรรม

-ระบบควบคุมอิเลค
กิจกรรม : ทำกิจกรรมกลุ่ม

ทบทวนและทำกิจกรรม
-ระบบประจุไฟ


กิจกรรม : ทำกิจกรรมกลุ่ม

ทดสอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน