รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 39 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBTH101 Sec 14
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0be3920b78d641ab8e17328c4770428b%40thread.tacv2/General?groupId=eacb6a12-e6b5-449b-9a6b-3b46004b409f&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

https://bit.ly/37Irt1C

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน