รายละเอียด

องค์การและการจัดการ SEC 3 / Organization and Management

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : องค์การและการจัดการ SEC 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organization and Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - องค์การและการจัดการ SEC 3

- บรรยายทฤษฎี ตามจุดประสงค์การสอน - ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น โดยยกตัวอย่างธุรกิจแต่ละประเภท และรูปแบบในการจัดตั้งแต่ละประเภท - ถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ - มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

- บรรยายทฤษฎี ตามจุดประสงค์การสอน - ให้นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้นำเสนอเกี่ยวกับนักวิชาการต่าง ๆ ร่วม-- มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

- ทดสอบย่อย - นำเสนอรายงานกิจกรรมกลุ่มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจในปัจจุบัน (กรณีศึกษา)

- กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมความคิด นำเสนอรายงานการเขียนโครงกา

สอบกลางภาค

 

- การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint - มอบหมาย แบบฝึกหัด ท้ายบท โดยใช้การสืบค้นข้อมูล (งานเดี่ยว)

- การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint - มอบหมาย แบบฝึกหัด ท้ายบท โดยใช้การสืบค้นข้อมูล (งานเดี่ยว)

 

- การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint - มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

- การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint - มอบหมาย แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว)

 

- การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint - กิจกรรมกลุ่ม ในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสอนในรูปแบบ Team-based Learning ระดมความคิด กรณีศึกษา หัวข้อ“จริยธรรมทางการธุรกิจ”

- กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โครงการจริยธรรมที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (งานกลุ่ม)

อาจารย์สนุปประเด็นสำคัญและการเชื่อมโยงรายวิชาไปสู่วิชาต่าง ๆ ในการเรียนในหลักสูตรการจัดการ

นักศึกษาถามข้อสงสัย และอภิปรายร่วมกับผู้สอน

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน