รายละเอียด

หลักมูลของฟิสิกส์ 1 (SEC2) / Fundamentals of Physics 1 (SEC2)

  • 18 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : SCISC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของฟิสิกส์ 1 (SEC2)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Physics 1 (SEC2)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่วัตถุของแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง

รายวิชา - หลักมูลของฟิสิกส์ 1 (SEC2)

ชี้แจงเกณฑ์การเรียนการสอน แนะนำวิชา แนะนำห้องปฏิบัติการ

บรรยาย : บทนำ หน่วยและมาตรฐานของการวัด ค่าความผิดพลาดและความแม่นยำ เลขนัยสำคัญ

ปฎิบัติการ : การชั่ง ตวง วัด

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การรวมเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์

ปฎิบัติการ : ปริมาณเวกเตอร์

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : การเคลื่อนที่ ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็วและความเร็ว ความเร่งและความหน่วง

ปฎิบัติการ : กลศาสตร์ การเคลื่อนที่ ฟังก์ชันการเคลื่อนที่

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่และไม่คงที่

ปฎิบัติการ : กลศาสตร์-Equilibrium Force

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : แรง นิยามของแรง มวล น้ำหนัก แรงโน้มถ่วงของโลก กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน

ปฎิบัติการ: Work & Energy

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : แรง กฏของนิวตัน แรงเสียดทาน มุมของความเสียดทานการเคลื่อนที่

ปฎิบัติการ : Momentum

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : โมเมนตัม การเคลื่อนที่เป็นวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

ปฎิบัติการ : ให้นักศึกษานำเสนอแลป

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

สอบกลางภาค

บรรยาย : งาน พลังงานและกำลัง กฎอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย

ปฎิบัติการ : โมเมนต์

กิจกรรม : บรรยายพร้อม เอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ของไหล :ความดัน กฎของปาสคาล ความดันภายในของไหลที่หยุดนิ่ง

ปฎิบัติการ : Fluid Statics แรงลอยตัว

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ความตึงผิว การไหลของของไหล ความหนืด

ปฎิบัติการ : Fluid Flow

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ความร้อนและอุณหพลศาสตร์: ความร้อนและอุณหภูมิ ปริมาณของความร้อน

ปฎิบัติการ : Thermodynamics Heat and Temperature

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ความจุความร้อนและความจุความร้อนจำเพาะ การเปลี่ยนวัฏภาคและความร้อนแฝง

ปฎิบัติการ : Wave function

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : ความร้อนและอุณหพลศาสตร์:ความชื้นสัมพัทธ์ การขยายตัวด้วยความร้อน การถ่ายเทความร้อน กฎของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์

ปฎิบัติการ : ให้นักศึกษานำเสนอแลป

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : คลื่นและเสียง: คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว

ปฎิบัติการ : ให้นักศึกษานำเสนอแลป

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

บรรยาย : หลักการซ้อนทับ การสะท้อนของคลื่น การหักเหของคลื่น การเลี้ยวเบนของคลื่น เสียง อัลตราโซนิกส์

ปฎิบัติการ : สอบเก็บคะแนนในส่วนของแลป

กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถาม อภิปราย สรุป ปฏิบัติแลบ

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน