รายละเอียด

ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ / Vehicle Electrical and Electronics Systems Workshop Practice

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME909
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Vehicle Electrical and Electronics Systems Workshop Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

ไฟฟ้ารถยนต์
กิจกรรม : ทำกิจกรรมกลุ่ม

ไฟฟ้ารถยนต์
กิจกรรม : ทำกิจกรรมกลุ่ม

ระบบสตาร์ท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบสตาร์ท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบสตารฺท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบไฟชารฺท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบไฟชาร์ท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบไฟชาร์ท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ไม่มี

ระบบจุดระเบิด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบจุดระเบิด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบจุดระเบิด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบจุดระเบิด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบอำนวยความสะดวก
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบอำนวยความสะดวก
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบอำนวยความสะดวก
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

สอบรวบยอด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

อาจารย์ผู้สอน