รายละเอียด

เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น / Fuels and Lubricants

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME919
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fuels and Lubricants
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

ไฟฟ้ารถยนต์
กิจกรรม : ทำกิจกรรมกลุ่ม

ไฟฟ้ารถยนต์
กิจกรรม : ทำกิจกรรมกลุ่ม

ระบบสตาร์ท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบสตาร์ท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบสตารฺท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบไฟชารฺท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบไฟชาร์ท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบไฟชาร์ท
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ไม่มี

ระบบจุดระเบิด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบจุดระเบิด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบจุดระเบิด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบจุดระเบิด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบอำนวยความสะดวก
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบอำนวยความสะดวก
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

ระบบอำนวยความสะดวก
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

สอบรวบยอด
กิจกรรม : กิจกรรมกลุ่ม

อาจารย์ผู้สอน