รายละเอียด

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 / Electrical Machines 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรอาจารย์ 081-0430984

รายวิชา - เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2

พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ 1.1 ขดลวดอย่างง่ายในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 1.2 สนามแม่เหล็กหมุน 1.3 แรงเคลื่อนแม่เหล็กและการกระจายตัวของ เส้นแรงแม่เหล็ก 1.4 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเครื่องจักรกลไฟฟ้า กระแสสสลับ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ (ต่อ) 1.5 แรงบิดเหนี่ยวนำในเครื่องจักรกลไฟฟ้า กระแสสสลับ 1.6 การฉนวนขดลวดในเครื่องจักรกลไฟฟ้า กระแสสสลับ 1.7 การไหลของกำลังและความสูญเสีย ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ 1.8 เรกูเลชั่นของแรงดันไฟฟ้าและความเร็ว ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 2.1 โครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบซิงโครนัส 2.2 หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบซิงโครนัส 2.3 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบซิงโครนัส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (ต่อ) 2.4 แผนภาพเฟเซอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบซิงโครนัส 2.5 กำลังและแรงบิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบซิงโครนัส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (ต่อ) 2.6 การทดสอบหาพารามิเตอร์ในวงจรสมมูล 2.7 ลักษณะเฉพาะเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพียงตัวเดียวจ่ายโหลด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (ต่อ) 2.8 การต่อขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบซิงโครนัส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 3.1 หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า แบบซิงโครนัส 3.2 การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (ต่อ) 3.3 การทำงานในสภาวะคงตัวของมอเตอร์ไฟฟ้า แบบซิงโครนัส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบทฤษฏี
สอบปฏิบัติ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสามเฟส 4.1 โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ สามเฟส 4.2 หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า แบบเหนี่ยวนำสามเฟส 4.3 วงจรสมมูลต่อเฟสของมอเตอร์ไฟฟ้า แบบเหนี่ยวนำสามเฟส 4.4 กำลังและแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า แบบเหนี่ยวนำสามเฟส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสามเฟส (ต่อ) 4.5 ลักษณะสมบัติเมื่อจ่ายโหลด
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสามเฟส (ต่อ) 4.6 การทดสอบหาพารามิเตอร์ในวงจรสมมูล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสามเฟส (ต่อ) 4.7 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า แบบเหนี่ยวนำสามเฟส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสามเฟส (ต่อ) 4.8 การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ สามเฟส 4.9 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสามเฟส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟส 5.1 หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า แบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟส 5.2 การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ หนึ่งเฟส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำหนึ่งเฟส (ต่อ) 5.3 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ หนึ่งเฟส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ลงปฏิบัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบทฤษฏี
สอบปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน