รายละเอียด

วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ / Sports Science for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 29 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13021035_SEC_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports Science for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝึกปฏิบัติการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย หลักโภชนาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขัน กีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม

 

Link Microsoft Team ในการเรียนการสอน : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac8140a76c0f940a792c9c63b60d7838b%40thread.tacv2/conversations?groupId=d678d091-45e8-47fe-b95e-641e8e5d7517&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน