รายละเอียด

วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง / Pulse and Switching Circuits

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pulse and Switching Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชานี้เรียนในชั้นเรียนปกติ ตามตารางสอนนะครับ และในระหว่างนี้สามารถเข้าเจอกันได้ผ่านระบบ Microsoft teams : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a32b32b1defab4ec0a131863b523d4650%40thread.tacv2/conversations?groupId=75aed61d-73c9-48d9-8819-73566105940f&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง

อาจารย์ผู้สอน