รายละเอียด

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี sec1 / Software Package for Accounting sec1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี sec1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Package for Accounting sec1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน คงสกุล เบอร์โทร.061-3230255 sec1

รายวิชา - โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี sec1

อาจารย์ผู้สอน