รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้สอน อ.ธวัชชัย  ปัญญาติ๊บ 0813037902

Team code : 6xzgbus

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม : Team Base Leaning และ Case Study โดยการ
1.บรรยาย
2.แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษานวัตกรรมต่าง ๆ
3.เรียนรู้จากกรณีศึกษา

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กิจกรรม : Team Base Leaning และ Case Study โดยการ
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อศึกษานวัตกรรมที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนร่วมกันกำหนดหัวข้อ

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ)
กิจกรรม : Team Base Leaning และ Case Study โดยการ
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจของกลุ่มตัวเอง
3.นำเสนอผลงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : Jigsaw Learning โดยการ
มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(ต่อ)
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กิจกรรม : Brainstorming และ Collaborative Team Learning ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเตรียมผลงานเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กิจกรรม : Brainstorming และ Collaborative Team Learning ให้นักศึกษานำเสนอผลงานนวัตกรรมอาหารในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การค้นคว้าอิสระ
กิจกรรม : การค้นคว้าอิสระ

ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต(ต่อ)
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

การออกแบบนวัตกรรม
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรมด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงาน

การออกแบบนวัตกรรม(ต่อ)
กิจกรรม : มอบหมายให้นักศึกษาทำนวัตกรรม ด้านที่น่าสนใจร่วมกันและนำเสนอผลงานกลุ่มนักศึกษา มานำเสนอ model ของนวัตกรรม และขอคำแนะนำจากอาจารย์

การออกแบบนวัตกรรม(ต่อ)
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษาเตรียมเสนอผลงานนวัตกรรมในงาน GE - Day

การออกแบบนวัตกรรม(ต่อ)
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษา เสนอผลงานในงาน GE -Day

การออกแบบนวัตกรรม(ต่อ)
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษา เสนอผลงานในงาน GE -Day

การค้นคว้าอิสระ
กิจกรรม : การค้นคว้าอิสระ

อาจารย์ผู้สอน