รายละเอียด

การบัญชีการเงิน / Financial Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีการเงิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Financial Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

1. นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร 086-2154991

2. ห้องแชท inbox กลุ่ม การตลาดปี 1 (4ปี)

3. TEAM CODE   07pete8

รายวิชา - การบัญชีการเงิน

อาจารย์ผู้สอน