รายละเอียด

การบัญชีบริหาร / Managerial Accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC132 SEC1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีบริหาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Managerial Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้

1. ทางห้องแชท inbox กลุ่มการบัญชีปี 3 (4ปี) 

2. โทร 086-2154991

3. Team code ll0z33q

รายวิชา - การบัญชีบริหาร

อาจารย์ผู้สอน