รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 33 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101_SEC_24
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Enhance knowledge relating to physical education, health, nutrition, eating behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training program and practicing exercise activity for health.

 

Link Microsoft Team ในการเรียนการสอน : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8865739e4f944401843b654d144d0e6d%40thread.tacv2/conversations?groupId=30e6d4b3-30e1-4652-b6ac-6736c4635453&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ


กิจกรรม : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาาศาสตร์การกีฬา


กิจกรรม : การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม : โภชนาการ


กิจกรรม : กภชนาการกับการกีฬา สัดส่วนของร่างกายและการควบคุมน้ำหนัก


กิจกรรม : การส่งเสริมสุขภาพกายและโภชนาการ


กิจกรรม : นำเสนอสมุนไพร


กิจกรรม : สมรรถภาพทางกาย


กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน


กิจกรรม : หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


กิจกรรม : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย


กิจกรรม : การออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่ง


กิจกรรม : การบาดเจ็บทางกีฬา


กิจกรรม : นำเสนอโปรแกรมการออกกำลังกาย 8 สัปดาห์


กิจกรรม : ทดสอบสมรรถภาพทางกาย


กิจกรรม : สอบปลายภาค


กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน