รายละเอียด

การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก / Incubation and Hatchery Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG232
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Incubation and Hatchery Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

โทรศัพท์ 0897126620

 

รายวิชา - การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน