รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 5 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 16 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101 SEC 26
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link เข้าเรียนในระบบ MS TEAM

https://qrgo.page.link/LEvvm

หรือ Scan QR Code

ประชาสัมพันธ์ ครับ สำหรับนักศึกษาที่จะขอเข้ากลุ่ม จะต้องให้เมลมหาลัยเท่านั้นนะครับ ???????@rmutl.ac.th  เท่านั้น ในการ  Log in  เข้า Microsolf -Team เท่านั้น  ถ้าใครใช้  E mail อื่นในการ Log in   เช่น  @hotmail , @gmail.com ฯลฯ จะไม่สามารถกดลิงค์ หรือ สแกน QR-Code เข้ากลุ่มเรียนออนไลน์  ทั้งนี้ Email  ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยได้โดยตรงครับ

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ปฐมนิเทศนักศึกษา   1  ชั่วโมง

-  แนะนำผู้สอน วิธีการสอน 

-  รายละเอียดเนื้อหา รายวิชา กิจกรรมเพื่อสุขภาพ  และแนวทางในการเรียน ภาคเรียน  1/2563 

-  ตอบข้อซักถาม 

สุขภาพเบื้องต้น 

อาจารย์ผู้สอน