รายละเอียด

แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน / Accounting Concepts and Financial Reporting

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC131 SEC2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Accounting Concepts and Financial Reporting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

1. โทร 086-2154991 และ

2. ทางช่องทาง inbox กลุ่ม บัญชีปี3 (4ปี) ทาง Messenger

3. Team code 1xp60w9

 

รายวิชา - แนวคิดทางการบัญชีและการรายงานทางการเงิน

แนะนำรายวิชาและข้อตกลงเบื้องต้น แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test)
หน่วยที่ 1 แนวคิด ข้อสมมติทางการบัญชี บทบาทของรายงานทางการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

1.1 ความหมายของการบัญชี
1.2 ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางการบัญชี
1.3 ผู้ใช้งบการเงินและความต้องการข้อมูล
1.4 ความหมายและความสำคัญของรายงานทางการเงิน
1.5 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน
1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
กิจกรรม : แนะนำรายวิชาโดยอธิบาย ชี้แจงการเรียน การค้นคว้าข้อมูล การนำเสนอรายงาน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ด้วยระบบ QR code และ
บรรยายเนือหาโดยสื่อ power point เกี่ยวกับ ความเป็นมาและวิวัฒนาการทางการบัญชี ผู้ใช้งบการเงิน วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงิน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีและการรายงานทางการเงิน

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วยที่ 1 แนวคิด ข้อสมมติทางการบัญชี บทบาทของรายงานทางการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (ต่อ)

1.7 รูปแบบรายงานทางการเงิน
1.8 มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงิน
1.9 เกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาการจัดทำรายงานทางการเงิน
1.10 หน่วยงานกำกับดูแลที่กิจการต้องนำส่งรายงานทางการเงิน
1.11 การนำส่งรายงานทางการเงิน
1.12 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับรูปแบบรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลที่กิจการต้องนำส่งรายงานทางการเงิน การนำส่งรายงานทางการเงิน และ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ระหว่างเรียนมีการซักถามประเด็นต่างๆและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานที่มอบหมายและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง, ประกาศของสภาวิชาชีพ

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วยที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

2.1 ความหมายของกรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน
2.2 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
2.3 ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์
2.4 งบการเงินและกิจการที่เสนอรายงาน
2.5 องค์ประกอบของงบการเงิน
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มีการซักถามประเด็นต่างๆ และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงาน และมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วยที 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

2.6 การรับรู้รายการและการตัดรายการบัญชี
2.7 การวัดมูลค่า
2.8 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินการรับรู้และการวัดมูลค่า การแสดงรายการ แนวคิดทุนและการรักษาระดับทุน มีการซักถามประเด็นต่างๆ และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 หน่วยเรียนที่ 1-2

หน่วยที่ 3 การนำเสนองบการเงิน รายงานประจำปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

3.1 จุดมุ่งหมายของงบการเงิน
3.2 ขอบเขตของการนำเสนองบการเงิน
3.3 ส่วนประกอบของงบการเงิน
3.4 ข้อพิจารณาโดยทั่วไปในการนำเสนองบการเงิน
3.5 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 1

บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับการนำเสนองบการเงิน รายงานประจำปี แบบแสดงรายการประจำปี มีการซักถามประเด็นต่างๆและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานที่มอบหมายให้ค้นหาและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วย 3 การนำเสนองบการเงิน รายงานประจำปีและ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (ต่อ)

3.6 ความสำคัญและความหมายของรายงานประจำปี
3.7 เกณฑ์และรายการที่แสดงในรายงานประจำปี
3.8 องค์ประกอบของรายงานประจำปี
3.9 ประโยชน์ของรายงานประจำปี
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point มีการซักถามประเด็นต่างๆและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วย 3 การนำเสนองบการเงิน รายงานประจำปีและ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (ต่อ)

3.10 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
3.11 ความสำคัญและความหมายของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
3.12 วิธีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
3.13 รายการที่แสดงรายการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
3.14 องค์ประกอบของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ powerpoint มีการซักถามประเด็นต่างๆ ของมาตรฐานการบัญชีที่ให้นักศึกษาค้นหามาและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : ข้อสอบกลางภาคเรียน

หน่วย ที่ 4 งบแสดงฐานะการเงิน

4.1 ความหมายของงบแสดงฐานะการเงิน
4.2 องค์ประกอบของงบแสดงฐานะการเงิน
4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
4.4 การแสดงมูลค่าของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
4.5 รายการที่ต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
4.6 รูปแบบต่างๆ ของงบแสดงฐานะการเงิน
4.7 ประโยชน์ของงบแสดงฐานะการเงิน
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงินส่วนของสินทรัพย์ มีการซักถามประเด็นต่างๆ ของงบแสดงฐานะการเงินที่ให้นักศึกษาค้นหามา และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วย ที่ 4 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

4.6 การจำแนกและการรายงานหนี้สิน
4.7 การจำแนกและการรายงานส่วนของเจ้าของ
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ powerpoint มีการซักถามประเด็นต่างๆ ของงบแสดงฐานะการเงินที่ให้นักศึกษาค้นหามา และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วย ที่ 4 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

4.8 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
4.9 รายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
4.10 รายการย่อในงบแสดงฐานะการเงิน
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงินส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ มีการซักถามประเด็นต่างๆ ของงบแสดงฐานะการเงินที่ให้นักศึกษาค้นหามา และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วยที่ 5 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นเจ้าของ

5.1 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.2 องค์ประกอบของงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.3 รูปแบบของงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.4 การเปิดเผยเกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มเติมในกรณีการปรับราคา
5.5 รายการที่ต้องแสดงในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.6 รายการในงบกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
5.7 ประโยชน์ของงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับ งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีการซักถามประเด็นต่างๆ ของบริษัทที่ให้นักศึกษาค้นหา และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วยที่ 5 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นเจ้าของ (ต่อ)

5.8 คุณภาพกำไร
5.9 รายการย่อในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5.10 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
5.11 กรอบแนวคิดในการจัดทำงบแสดงส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
5.12 องค์ประกอบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
5.13 รูปแบบของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
5.14 ประโยชน์ของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นเจ้าของ มีการซักถามประเด็นต่างๆ ของบริษัทที่ให้นักศึกษาค้นหามา และ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วยที่ 6 งบกระแสเงินสด

6.1 ความหมายและความสำคัญของงบกระแสเงินสด
6.2 ความเป็นมาของงบกระแสเงินสด
6.3 กรอบแนวคิดในการจัดทำงบกระแสเงินสด
6.4 องค์ประกอบของงบกระแสเงินสด
6.5 รูปแบบและการจัดทำงบกระแสเงินสด
6.6 ส่วนที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของงบกระแสเงินสด
6.7 ส่วนที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของงบกระแสเงินสด
6.8 รูปแบบของงบกระแสเงินสด
6.9 การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
6.10 ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด

กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ powe rpoint เกี่ยวกับ งบกระแสเงินสด มีการซักถามประเด็นต่างๆ ของบริษัทที่ให้นักศึกษาค้นหามา และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วยที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

7.1 ลักษณะการเปิดเผยข้อมูล
7.2 หลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
7.3 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7.4 กรอบแนวคิดหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7.5 องค์ประกอบของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7.6 รูปแบบการนำเสนอหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7.7 ข้อดีและข้อเสียของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7.8 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
7.ึ7 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7.8 การเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
7.9 การเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7.10 การเปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน
7.11 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7.12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
7.13 รายงานความยั่งยืน
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการซักถามประเด็นต่างๆ ของบริษัทที่ให้นักศึกษาค้นหามาและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วยที่ 8 ข้อจำกัดของงบการเงิน ผลกระทบของนโยบายบัญชีที่แตกต่างกันที่มีผลต่องบการเงิน

8.1 ข้อจำกัดของงบการเงิน
8.2 การจัดสรรรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
8.3 จำนวนเงินในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
8.4 สินทรัพย์และหนี้สินนอกงบแสดงฐานะการเงิน
8.5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับ ข้อจำกัดของงบการเงิน ผลกระทบของนโยลายการบัญชีที่แตกต่างกันต่องบการเงิน มีการซักถามประเด็นต่างๆ ของบริษัทที่ให้นักศึกษาค้นหามา ซักถามประเด็นต่างๆและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

หน่วยที่ 8 ข้อจำกัดของงบการเงิน ผลกระทบของนโยบายบัญชีที่แตกต่างกันที่มีผลต่องบการเงิน (ต่อ)

8.5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบปลายภาค - ทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
กิจกรรม : บรรยายโดยสื่อ power point เกี่ยวกับ ข้อจำกัดของงบการเงิน ผลกระทบของนโยลายการบัญชีที่แตกต่างกันต่องบการเงิน ซักถามประเด็นต่างๆและสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานและมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Microsoft Team

แบบทดสอบด้วยระบบ QR code

อาจารย์ผู้สอน