รายละเอียด

เครื่องยนต์เล็ก / Small Engines

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME926
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องยนต์เล็ก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Small Engines
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เครื่องยนต์เล็ก

แนะนำรายวิชา กิจกรรมการเรียน การสอน และวิธีการวัดและ ประเมินผล เครื่องยนต์เล็กชนิดต่างๆ ทั้งแก๊ส โซลีนและดีเซล หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
กิจกรรม : -บรรยาย -มอบหมายงานให้ ศึกษา ค้นคว้า จัดทำ รายงานส่ง

ชื่อชิ้นส่วน ตำแหน่งการติดตั้ง และหน้าที่ของอุปกรณ์เครื่องยนต์ เล็กแก๊สโซลีน
กิจกรรม : -บรรยาย -มอบหมายงานให้ ศึกษา ค้นคว้า จัดทำ รายงานส่ง

งานระบบต้นกำลังเครื่องยนต์แก๊ส โซลีนและ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานระบบหล่อลื่นและระบบ ระบายความร้อนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานถอด-ประกอบ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานบำรุงรักษา ปรับตั้ง หาสาเหตุ ข้อขัดข้อง และแก้ไขเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ชื่อชิ้นส่วน ตำแหน่งการติดตั้ง และหน้าที่ของอุปกรณ์เครื่องยนต์ ดีเซล
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานระบบต้นกำลังเครื่องยนต์ดีเซล และ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานบริการปั้มและระบบน้ำมัน เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานระบบหล่อลื่นและระบบ ระบายความร้อนเครื่องยนต์ดีเซล
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานถอด-ประกอบ เครื่องยนต์ ดีเซล
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

งานบำรุงรักษา ปรับตั้ง หาสาเหตุ ข้อขัดข้อง และแก้ไขเครื่องยนต์ ดีเซล
กิจกรรม : -บรรยาย -สาธิต -มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

สอบภาคปฏิบัติ
กิจกรรม : มอบหมายงานให้ ปฏิบัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน