รายละเอียด

เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์ / Vehicle Instrument and Testing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME922
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Vehicle Instrument and Testing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์

งานตรวจวัดและทดสอบมุมล้อ
-มุมแคสเตอร์

กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบมุมล้อ
-มุมแคสเตอร์

กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบมุมล้อ
-มุมโท

กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบมุมล้อ
-มุมเอียงสลักล้อ

กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบความสมดุลของล้อ
กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบระบบรองรับน้ำหนัก
กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบระบบเบรก

กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบความสมดุลเพลาส่งกำลัง

กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

งานตรวจวัดและทดสอบควันดำของไอเสียรถยนต์
กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบแก๊สไอเสียรถยนต์
กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างของรถยนต์
กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบไอเสียเครื่องยนต์
กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบระบบส่งกำลังของเกียร์อัตโนมัติ
กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

งานตรวจวัดและทดสอบหาสมรรถนะของรถยนต์
- กำลังม้าเบรก
- กำลังม้าความฝืด
- ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
- ประสิทธิภาพสัมพัทธ์

กิจกรรม : ชุดฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์,เครื่องมือพื้นฐาน,เครื่องมือตรวจวัด

สอบปลยภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน