รายละเอียด

คณิตและสถิติในชีวิตประจำวัน-บธ.บ.บัญชี ห้อง 2 ปี 2 / Mathematics and Statistics in Daily Life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตและสถิติในชีวิตประจำวัน-บธ.บ.บัญชี ห้อง 2 ปี 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา คณิตและสถิติในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษา หลักสูตร บธ.บ.บัญชี ห้อง 2 ปี 2

วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-15.00 น.

ผุ้สอน ดร.อารุณี  วงษ์ขาว

รายวิชา - คณิตและสถิติในชีวิตประจำวัน-บธ.บ.บัญชี ห้อง 2 ปี 2

อาจารย์ผู้สอน