รายละเอียด

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 / Basic Engineering Skill Training 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC507
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Engineering Skill Training 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัดเชิงกล การใช้ตะไบในการลดขนาด ฉาก และผิวงานให้ได้ตามพิกัด การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานทั่วไป การฝึกลับคมเครื่องมือตัด การใช้งานเครื่องมือกล การบำรุงรักษา และการปรับตั้งเครื่องมือกล

Study and practice on basic skills in engineering, which involves the use of mechanical instrumentation. Use a rasp to reduce the size and surface according to the coordinates. Using basic tools. Practice sharpening cutting tools. Using machine tools. Maintenance and adjustment of machine tools.

รายวิชา - การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

อาจารย์ผู้สอน