รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา-บธ.บ.การจัดการ ห้อง 1 ปี 2 / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา-บธ.บ.การจัดการ ห้อง 1 ปี 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ ห้อง 1 ปี 2

วันจันทร์ เวลา 8.00-11.00 น.

ผู้สอน ดร.อารุณี  วงษ์ขาว

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา-บธ.บ.การจัดการ ห้อง 1 ปี 2

อาจารย์ผู้สอน