รายละเอียด

สัมมนาทางการจัดการ กจ.4 / Seminar in Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA214
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาทางการจัดการ กจ.4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar in Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทางโทรศัพท์ 08 1881 7961

รายวิชานี้ เรียนในวันจันทร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.

รายวิชา - สัมมนาทางการจัดการ กจ.4

อธิบายคำอธิบายรายวิชาและแผนการสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสัมมนา
ปฏิบัติ
- อธิบายเกี่ยวกับการจัดสัมมนาในห้องเรียน โดยการนำกรณีศึกษาของหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นกรณีศึกษาในการศึกษา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- วางแผนการฝึกจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การเขียนตัวโครงการ และการแบ่งภาระหน้าที่ในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ


กิจกรรม : แนะนำ เนื้อหาวิชา บรรยายเนื้อหาร่วมกัน อภิปราย ซักถาม และมอบหมายให้ค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนด

บทที่ 2 กระบวนการจัดสัมมนา
ปฏิบัติ
- อธิบายและฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนาจากกรณีศึกษา
- ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป

กิจกรรม : บรรยาย นักศึกษาฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

บทที่ 2 กระบวนการจัดสัมมนา
ปฏิบัติ
- อธิบายและฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนาจากกรณีศึกษา
- ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป

กิจกรรม : บรรยาย นักศึกษาฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

บทที่ 3 การเรียบเรียงและการเขียนรายงานสัมมนา
ปฏิบัติ
- ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป


กิจกรรม : บรรยาย นักศึกษาฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

บทที่ 4 การนำเสนอรายงานการสัมมนา
ปฏิบัติ
- ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป


กิจกรรม : บรรยาย นักศึกษาฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

บทที่ 4 การนำเสนอรายงานการสัมมนา (ต่อ)
ปฏิบัติ
- ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป
กิจกรรม : บรรยาย นักศึกษาฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

บทที่ 5 การใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ในการนำเสนอ
ปฏิบัติ
- ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป

กิจกรรม : บรรยาย นักศึกษาฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

บทที่ 6 การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การสัมมนา
ปฏิบัติ
- ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามงานในการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่มอบหมายงานไป

กิจกรรม : บรรยาย นักศึกษาฝึกการตั้งหัวข้อในการสัมมนา ติดตามงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ปฏิบัติ
- ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนาในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- เตรียมวางแผนการจัดสัมมนาในชั้นเรียน
- ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : ให้คำปรึกษานักศึกษาในการวิเคราะห์กรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มในการเตรียมตัวสัมมนา ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
วางแผนการจัดสัมมนาในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

ปฏิบัติ
- นักศึกษากลุ่มที่ 1-2 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

ปฏิบัติ
- นักศึกษากลุ่มที่ 3-4 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

ปฏิบัติ
- นักศึกษากลุ่มที่ 5-6 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

ปฏิบัติ
- นักศึกษากลุ่มที่ 7-8 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

ปฏิบัติ
- นักศึกษากลุ่มที่ 9-10 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ โดยเป็นวิทยากรในการสัมมนา
- ติดตามการจัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

ปฏิบัติ
- สรุปและจัดทำรูปเล่มโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน
- สรุปและจัดทำรูปเล่มโครงการสัมมนาทางวิชาการ

กิจกรรม : นักศึกษาจัดทำรูปเล่มโครงการสัมมนาทางวิชาการในชั้นเรียน จัดทำสรุปการจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน