รายละเอียด

สถิติ-คอบ.ไฟฟ้า / Statisitcs

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ-คอบ.ไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statisitcs
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

FUNMA109_SEC_1 - ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี) ปี 2/2562

วันจันทร์  เวลา 12.00-15.00 น.

ผู้สอน ดร.อารุณี  วงษ์ขาว

รายวิชา - สถิติ-คอบ.ไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน