รายละเอียด

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม กจ.2 ทอ. / Small Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA212
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม กจ.2 ทอ.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Small Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร. 08 1881 7961 

นักศึกษาเข้าเรียนในรายวิชานี้ ในวันจันทร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

รายวิชา - การจัดการธุรกิจขนาดย่อม กจ.2 ทอ.

อธิบายคำอธิบายรายวิชาและแผนการสอน
ธุรกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการ
- ความหมายของธุรกิจขนาดย่อม
- ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม
- การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและย่อมของรัฐบาลไทย
- ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อมที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวม
- แนวทางความอยู่รอดของธุรกิจขนาดย่อมในปัจจุบัน
- ความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจขนาดย่อม
- ผู้ประกอบการ
- ประเภทของผู้ประกอบการ
- ความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ
- จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม
- ธุรกิจเจ้าของคนเดียว
- ห้างหุ้นส่วน
- บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน
- กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

กิจกรรม : แนะนำ เนื้อหาวิชา บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
มอบหมายให้ค้นคว้ารูปแบบใน การจัดตั้งธุรกิจ

อธิบายคำอธิบายรายวิชาและแผนการสอน
ธุรกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการ
- ความหมายของธุรกิจขนาดย่อม
- ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม
- การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและย่อมของรัฐบาลไทย
- ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อมที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวม
- แนวทางความอยู่รอดของธุรกิจขนาดย่อมในปัจจุบัน
- ความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจขนาดย่อม
- ผู้ประกอบการ
- ประเภทของผู้ประกอบการ
- ความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ
- จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม
- ธุรกิจเจ้าของคนเดียว
- ห้างหุ้นส่วน
- บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน
- กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

กิจกรรม : แนะนำ เนื้อหาวิชา บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
มอบหมายให้ค้นคว้ารูปแบบใน การจัดตั้งธุรกิจ

วิธีประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
- ธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่
- ธุรกิจที่ซื้อต่อมาจากผู้อื่น
- ธุรกิจครอบครัว
- ธุรกิจการรับสิทธิทางการค้า
แผนงานธุรกิจ
- ประโยชน์ของแผนงานธุรกิจ
- ประเภทของแผนธุรกิจ
- องค์ประกอบของแผนงานธุรกิจ

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
ฝึกหัดวิเคราะห์ SWOT

วิธีประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
- ธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่
- ธุรกิจที่ซื้อต่อมาจากผู้อื่น
- ธุรกิจครอบครัว
- ธุรกิจการรับสิทธิทางการค้า
แผนงานธุรกิจ
- ประโยชน์ของแผนงานธุรกิจ
- ประเภทของแผนธุรกิจ
- องค์ประกอบของแผนงานธุรกิจ

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม
ฝึกหัดวิเคราะห์ SWOT

การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์สภาวะภายในและภายนอกธุรกิจ
- ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม ฝึกหัดวิเคราะห์และ กำหนดกลยุทธ์

การจัดการตลาด
- แนวคิดทางการตลาด
- การจัดการการตลาด
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
- การจัดการผลิตภัณฑ์
- การจัดการราคา
- การจัดจำหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม และฝึกหัดแผนธุรกิจ ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่ม

การจัดการตลาด
- แนวคิดทางการตลาด
- การจัดการการตลาด
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
- การจัดการผลิตภัณฑ์
- การจัดการราคา
- การจัดจำหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม และฝึกหัดแผนธุรกิจ ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่ม

นำเสนอโครงการ
- นำเสนอโครงการ
- รายงานความก้าวหน้า
- ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

กิจกรรม : บรรยาย ร่วมอภิปราย ซักถาม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การเลือกทำเลตั้งและการวางแผนผังของธุรกิจขนาดย่อม
- ความสำคัญของทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ
- ปัจจัยสำคัญในการเลือกทำเลที่ตั้ง
- ประเภทของทำเลที่ตั้ง
- การซื้อหรือการเช่า
- การวางแผนผังของธุรกิจขนาดย่อม
- ความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งและการวางแผนผัง
ร้านค้า

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังองค์กรธุรกิจ

การจัดการการผลิตในธุรกิจขนาดย่อม
- องค์ประกอบของกระบวนการผลิต
- ประเภทของการผลิต
- การจัดการคุณภาพสมบูรณ์แบบในธุรกิจขนาดย่อม
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การจัดการสินค้าคงคลังและการส่งกำลังบำรุงทางธุรกิจ
- การจัดซื้อและจัดหา
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- การส่งกำลังบำรุงทางธุรกิจ

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม และฝึกหัดแผนธุรกิจ ด้านการผลิตของผลิตภัณฑ์กลุ่ม

การจัดองค์การและบริหารบุคลากรในธุรกิจขนาดย่อม
- การจัดองค์การธุรกิจขนาดย่อม
- การบริหารบุคลากรในธุรกิจขนาดย่อม

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม และฝึกหัดแผนธุรกิจ ด้านโครงสร้างองค์การและ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม

การจัดองค์การและบริหารบุคลากรในธุรกิจขนาดย่อม
- การจัดองค์การธุรกิจขนาดย่อม
- การบริหารบุคลากรในธุรกิจขนาดย่อม

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม และฝึกหัดแผนธุรกิจ ด้านโครงสร้างองค์การและ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผลิตภัณฑ์กลุ่ม


การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจขนาดย่อม
- การบริหารทุนหมุนเวียน
- การบริหารวงจรเงินสด
- งบประมาณเงินสด

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม และฝึกหัดแผนธุรกิจ ด้านการเงินของผลิตภัณฑ์กลุ่ม

การวิเคราะห์การลงทุนและการตัดสินใจทางการเงิน
- การวิเคราะห์ลงทุน
- การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจดำเนินการ

กิจกรรม : บรรยายเนื้อหา ร่วมอภิปรายซักถาม และฝึกหัดแผนธุรกิจ ด้านการวิเคราะห์การลงทุนและ การตัดสินใจทางการเงิน (กรณีศึกษาและของผลิตภัณฑ์กลุ่ม)

กรณีศึกษา/นำเสนอโครงการ
- นำเสนอโครงการ
- รายงานความก้าวหน้า
- ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

กิจกรรม : บรรยาย ร่วมอภิปราย ซักถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน