รายละเอียด

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า / Product and Brand Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA603
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Product and Brand Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด
กิจกรรม : บรรยาย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : บรรยาย/
มอบหมายงาน/
อภิปรายกลุ่ม

แนวคิดการจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : บรรยาย/
มอบหมายงาน/
อภิปรายกลุ่ม

แนวคิดการจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : บรรยาย/
มอบหมายงาน/
อภิปรายกลุ่ม

บทที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : บรรยาย/
มอบหมายงาน/
อภิปรายกลุ่ม

บทที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย/
มอบหมายงาน/
อภิปรายกลุ่ม

บทที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรม : บรรยาย/
มอบหมายงาน/
อภิปรายกลุ่ม

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย/
มอบหมายงาน/
อภิปรายกลุ่ม

บทที่ 4 การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์
กิจกรรม : บรรยาย /
อภิปรายกลุ่ม/มอบหมายงาน

บทที่ 4 การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย /
อภิปรายกลุ่ม/มอบหมายงาน

บทที่ 4 การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย /
อภิปรายกลุ่ม/มอบหมายงาน

บทที่ 5 ความหมาย และความสำคัญของตราสินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า
กิจกรรม : บรรยาย /
อภิปรายกลุ่ม/มอบหมายงาน

บทที่ 5 ความหมาย และความสำคัญของตราสินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย /
อภิปรายกลุ่ม/มอบหมายงาน

บทที่ 6 องค์ประกอบของตราสินค้าในมิติต่าง ๆ คุณค่าโยรวมของตราสินค้า
กิจกรรม : บรรยาย /
อภิปรายกลุ่ม/มอบหมายงาน

บทที่ 6 องค์ประกอบของตราสินค้าในมิติต่าง ๆ คุณค่าโยรวมของตราสินค้า
กิจกรรม : บรรยาย /
อภิปรายกลุ่ม/มอบหมายงาน

ทบทวนความรู้
กิจกรรม : บรรยาย

อาจารย์ผู้สอน