รายละเอียด

หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม / Environmental Unit Operations

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 31 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEV201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Environmental Unit Operations
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEV 201 Environmental Unit Operations สอนผ่านระบบ Online ผ่าน App MS Teams

อาจารย์ผู้สอน ดร.ศิรประภา  ชัยเนตร

โทร. 0818814925

Email : Siraprapha42@yahoo.com

Line Group : UNIT2020

รายวิชา - หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม

แนะนำรายวิชา
1. บทนำ
1.1 ความหมายการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
1.2 ความสำคัญของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
และการบำบัดน้ำเสีย
1.3 คุณลักษณะของน้ำ
1.3.1 คุณลักษณะของน้ำทางกายภาพ
1.3.2 คุณลักษณะของน้ำทางเคมี
1.3.3 คุณลักาณะของน้ำทางชีววิทยา
1.4 มาตรฐานคุณภาพของน้ำกิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน

ปฏิบัติ (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- กิจกรรมกลุ่มร่วมกันระดมสมองและนำเสนองานกลุ่ม

1.5 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
1.5.1 กระบวนการทางกายภาพ
1.5.2 กระบวนการทางเคมี
1.5.3 กระบวนการทางชีววิทยา


กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง คุณลักษณะของน้ำทางกายภาพและเคมี

1.6 ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
1.6.1 การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
(Pretreatment)
1.6.2 การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง
(Secondary Treatment)
1.6.3 การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียขั้นขั้นสูง
(Advanced Treatment)

กิจกรรม : ททฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง คุณลักษณะของน้ำทางชีววิทยา

2 .การตกตะกอน (Sedimentation)
2.1 ความหมายและความสำคัญ
2.2 ประเภทของการตกตะกอน
2.2.1 การตกตะกอนแบบกระโดด
2.2.2 การตกตะกอนแบบรวมกลุ่ม
2.2.3 การตกตะกอนแบบแบ่งชั้น
2.2.4 การตกตะกอนแบบอัดตัว
2.3 ประโยชน์และการประยุกต์ใช้การตกตะกอน
2.4 การออกแบบถังตกตะกอน

กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การตกตะกอน (1)

3. การกวนผสมและการรวมตะกอน (Coagulation and Flocculation)
3.1 การกวนผสม (Coagulation)
3.3.1 ความหมายและทฤษฎี
3.3.2 คอลลอยด์
3.3.3 การทำลายเสถียรภาพของคอลลอยด์
3.3.4 สารสร้างแกนตะกอน
3.4 การออกแบบระบบกวนเร็ว

กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การตกตะกอน (2)

3.5 การรวมตะกอน (Flocculation)
3.5.1 ความหมายและความสำคัญ
3.5.2 กลไกการรวมตะกอน
3.6 การทดลอง Jar Test
3.7 การออกแบบระบบรวมตะกอน

กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง Jar Test

4. การทำให้ลอย (Floatation)
4.1 ความหมายและทฤษฎี
4.2 ประเภทการทำให้ลอย
4.3 การทำให้ลอยด้วยอากาศละลาย
(Dissolved Air Flotation : DAF)
4.4 การทำให้ลอยด้วยอากาศ (Air Flotation)
4.5 การทำให้ลอยด้วยสุญญากาศ (Vacuum Flotation)

กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การทำให้ลอย (1)

4.6 การออกแบบถังทำให้ตะกอนลอย
4.6.1 แบบไม่หมุนเวียนตะกอน
4.6.2 แบบหมุนเวียนตะกอน

กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
-ระดมสมอง บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การทำให้ลอย (2)

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

5. การกรอง (Filtration)
5.1 ความหมายและทฤษฎี
5.2 กลไกการกรองน้ำ
5.3 ประเภทของการกรอง
5.3.1 กลไกการกรองเร็ว
5.3.2 กลไกการกรองช้า

กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การกรอง (1)

5.4 องค์ประกอบของการกรอง
5.4.1 ถังกรอง
5.4.2 ระบบน้ำเข้า
5.4.3 ตัวกลาง
5.4.4 ระบบระบายน้ำออก
5.4.5 องค์ประกอบอื่นๆ


กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การกรอง (2)

5.5 ปัจจัยที่มีผลต่อการกรอง
5.5.1 การเตรียมน้ำก่อนกรอง
5.5.2 ความแปรปรวนของอัตราการกรอง
5.5.3 ขนาดของสารกรอง
5.5.4 อัตราการล้างย้อน
5.5.5 คุณภาพของน้ำดิบ
5.5.6 ความหนาของชั้นกรอง
5.5.7 อายุของเครื่องกรองน้ำ
5.6 การออกแบบถังกรอง


กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การกรอง (3)

6. การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล
6.1 ความหมายและทฤษฎีการเติมอากาศ
6.2 ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทออกซิเจน
6.2.1 ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทออกซิเจนในน้ำ
6.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทออกซิเจนในน้ำเสีย
6.3 ค่า Kla และ Cs สำหรับน้ำประปาและน้ำเสีย
กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การเติมอากาศ (1)

6.4 ระบบเติมอากาศ
6.4.1 แบบตัวกระจายอากาศ
6.4.2 แบบตีน้ำ
6.4.3 ถังเติมอากาศ


กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การเติมอากาศ (2)

7. การดูดซับ (Adsorption)
7.1 ความหมายและทฤษฎีการดูดซับ
7.2 กลไกการดูดซับ
7.2.1 สมการ Fruendlich Isotherm
7.2.2 สมการ Langmuir Isothem
7.2.3 สมการ BET Isotherm
7.2.4 ความสามารถในการดูดซับ


กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ (ในห้องปฏิบัติการหรือสาธิตผ่านระบบออนไลน์)
- การทดลองเรื่อง การดูดซับ

7.3 ถ่านกัมมันต์
7.4 ชนิดของถังดูดซับ
7.4.1 ระบบไหลขึ้น
7.4.2 ระบบไหลลง
7.4.3 ระบบชั้นถ่านยึดตรึง
7.4.4 ระบบขั้นถ่านขยาย
7.5 การออกแบบถังดูดซับ
กิจกรรม : ทฤษฎี (ในห้องเรียน หรือผ่านระบบออนไลน์)
- บรรยาย ประกอบการนำเสนอด้วย โปรแกรมนำเสนอ (Power Point) ยกตัวอย่างประกอบ, เอกสารประกอบการสอน
- ระดมสมอง ซักถามทวนสอบความเข้าใจในบทเรียน ฝึกโจทย์คำนวณ

ปฏิบัติ
- ฝึกโจทย์การออกแบบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน