รายละเอียด

พันธุศาสตร์ทั่วไป / General Genetics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 22036301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พันธุศาสตร์ทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Genetics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - พันธุศาสตร์ทั่วไป

- บทนำ และประวัติวิชาพันธุศาสตร์
-พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

ความน่าจะเป็น
- ความหมายของความน่าจะเป็น
- กฎความน่าจะเป็น
- การกระจายไบโนเมียม
กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

-พันธุศาสตร์นอกเหนือกฎเมนเดล
1. ปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีน

กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

-พันธุศาสตร์นอกเหนือกฎเมนเดล
2. การกำหนดเพศ
กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

-พันธุศาสตร์นอกเหนือกฎเมนเดล
3. มัลติเพิลอัลลีล

กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

-เจเนติกรีคอมบิเนชัน
กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

สอบ
กิจกรรม : สอบ

-สารพันธุกรรม
1. DNA, RAN

กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

-สารพันธุกรรม
2. replication
กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

-สารพันธุกรรม
3. trascription
กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

-สารพันธุกรรม
3. trascription

กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

พันธุศาสตร์ประชากร
-ความถี่ของยีน
-ความถี่ของยีโนไทป์
-การผสมแบบสุ่ม

กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

พันธุศาสตร์ประชากร
- ประชากรสมดุล
- การคัดเลือก
กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

พันธุศาสตร์ประชากร
-ประชากรสมดุล
-การคัดเลือก

กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

พันธุศาสตร์ปริมาณ
กิจกรรม : -การนำเสนอด้วยภาพนิ่ง (power point)
-ซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจ
-ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน

สอบ
กิจกรรม : สอบ


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน