รายละเอียด

วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ / Sports Science for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13021035_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports Science for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  ฝึกปฏิบัติการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา  หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย หลักโภชนาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขัน กีฬาโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม

 

Link Microsoft Team ในการเรียนการสอน : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6f3077dc8a24459da5cdcf842abc6110%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1479aa8-fc27-4bdb-837c-38d96316cca2&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน