รายละเอียด

กีฬาเพื่อสุขภาพ / Sports for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 11 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT103_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา พื้นฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา

Enhance the knowledge relating to sports science, personal health, principles in choosing sports for health,  playing sports appropriated to the age or physical condition,  sport planning, basis of sport playing, physical fitness and sports, injuries from playing sports, management model of competitive sports for health, and practice in sport activities.

 

Link Microsoft Team ในการเรียนการสอน : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6d5c6026ca1f46ec989bbd23414b549f%40thread.tacv2/conversations?groupId=8a9c07d1-8af4-400b-b51e-dd5b2aecbb84&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - กีฬาเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน