รายละเอียด

การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ SEC 1 / Statistical Analysis in Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ SEC 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistical Analysis in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ SEC 1

บทที่ 1 สถิติกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
-การใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
-การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
-ขั้นตอนการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ

กิจกรรม : -บรรยาย
-ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเรื่องความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น
- แนวคิดและความหมายของความน่าจะเป็น
- ตัวแปรสุ่ม
- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม, แบบปกติ
- การใช้โปรแกรมสำเร็จคำนวณหาค่าความน่าจะเป็น
กิจกรรม : -บรรยาย
-แบบฝึกหัดความเข้าใจเนื้อหา
-งานมอบหมาย

บทที่3 ความน่าจะเป็นและการนำไปใช้
ประโยชน์ทางด้านธุรกิจ
- ความน่าจะเป็นทางธุรกิจ
- การกำหนดความน่าจะเป็น
- การใช้โปรแกรมสำเร็จคำนวณความน่าจะเป็น

กิจกรรม : -บรรยาย
-แบบฝึกหัด
-แบ่งกลุ่ม
-งานมอบหมาย

ทดสอบย่อยและบรรยาย
บทที่ 4 สถิติเชิงพรรณนา
- การวัดแนวโนม้ เข้าสู่ส่วนกลาง
- การวิเคราะห์แนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลางด้วยโปรแกรมสำเร็จ
กิจกรรม : -ทดสอบย่อย
-บรรยายยกตัวอย่าง
ประกอบ

บทที่ 5 การสำรวจด้วยตัวอย่างและการออกแบบสอบถาม
- ประชากร, หน่วยข้อมูล, กรอบตัวอย่าง, ตัวอย่าง

กิจกรรม : -บรรยายยกตัวอย่างประกอบ

(ต่อ) บทที่ 5 การสำรวจด้วยตัวอย่างและการออกแบบสอบถาม (ต่อ)
- การเลือกตัวอย่างโดยใช้ และไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น
- การกำหนดขนาดตัวอย่าง
- แนวคิดและขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม
- รูปแบบคำถาม
- การวัดคุณภาพแบบสอบถาม
- การใช้โปรแกรมสำเร็จในการเลือกตัวอย่าง

กิจกรรม : -บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
-แบบฝึกหัด

บทที่6 การประมาณค่า
- แนวคิดเกี่ยวกับการประมาณค่า
- ประเภทของการประมาณค่า
- การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเดียว
- การประมาณสัดส่วนประชากรเดียว
- การประมาณค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร
- การประมาณค่าความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของสองประชากร
- การใช้โปรแกรมสำเร็จในการประมาณค่า

กิจกรรม : -บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
-แบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
- แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
- ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
- การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของประชากร
- การทดสอบสมมติฐานเมื่อตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน
- การทดสอบสมมติฐานค่าความแปรปรวนของสองประชากร
- การใช้โปรแกรมสำเร็จในการทดสอบ

กิจกรรม : -บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
-กรณีศึกษา การทดสอบ
สมมติฐานของงานวิจัย

บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
- แนวคิดในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
- การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวและสองทาง
- การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร
- การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิเคราะห์ความแปรปรวน

กิจกรรม : -บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
-แบบฝึกหัด

บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนับและการทดสอบไคสแควร์
- การสร้างตารางจำแนกทางเดียวและสองทาง
- การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี
- การทดสอบความเป็นอิสระ
- การวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว
- การทดสอบความเหมือนกัน
- การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนับ

กิจกรรม : -บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
-แบบฝึกหัด

บทที่ 10 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
- แผนภาพการกระจาย
- ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
- สมการถดถอยเชิงเส้น
- การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์
การถดถอย
- สัมประสิทธิ์แห่งการตัดสินใจ
- การใช้สมการถดถอยในการพยากรณ์
- การวิเคราะห์ความถดถอยพหุ
- สหสัมพันธ์
- การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์สมการถดถอย

กิจกรรม : - บรรยายยกตัวอย่างประกอบกรณีศึกษา
- ฝึกการวิเคราะห์การถดถอยของงานวิจัย

บทที่ 11 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows
Version 16.5 ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- การใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version
16.5 ในการวิเคราะห์ ANOVA
- การใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version
16.5 ในการวิเคราะห์ค่าการถดถอยอย่างง่ายเชิงเส้น
- การใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version

กิจกรรม : -บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม

บทที่ 14 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 16.5 ในการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
- การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
- พหุคูณและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
- การใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 16.5 ในการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ส่วนย่อย

กิจกรรม : -บรรยายยกตัวอย่างประกอบ
- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม

รายงานกรณีที่มอบหมาย
กิจกรรม : -อภิปรายร่วมกัน

รายงานกรณีที่มอบหมาย
กิจกรรม : -อภิปรายร่วมกัน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน