รายละเอียด

วิจัยธุรกิจ SEC 1 / Business Research

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิจัยธุรกิจ SEC 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Research
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิจัยธุรกิจ SEC 1

ระเบียบวิธีวิจัย: บทนำ
กิจกรรม : วิเคราะห์ผู้เรียน
บรรยาย
ซักถาม
แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน

การกำหนดปัญหาการวิจัย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : บรรยาย
ซักถาม
งานมอบหมาย

กำหนดปัญหาวิจัยและทบทวนวรรณกรรม


กิจกรรม : บรรยาย
ซักถาม
งานมอบหมาย

ตัวแปรและสมมุติฐาน
กิจกรรม : บรรยาย
ซักถาม
งานมอบหมาย

ตัวแปรและกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย
กิจกรรม : บรรยาย
ซักถาม
งานมอบหมาย

การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย
กิจกรรม : บรรยาย
งานมอบหมาย:นำเสนอโครงการวิจัย

การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการเก็บตัวอย่าง

กิจกรรม : บรรยาย
ซักถาม
งานมอบหมาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การวัด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือวิจัย

กิจกรรม : บรรยาย
งานมอบหมาย:สร้างเครื่องมือวิจัย

ความรู้พื้นฐานการเก็บตัวอย่าง
กิจกรรม : บรรยาย
งานสนาม/เก็บรวมข้อมูล

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรม : งานสนาม/เก็บรวมข้อมูล
บรรยาย/ซักถาม

การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัย
กิจกรรม : งานสนาม/เก็บรวมข้อมูล
บรรยาย/ซักถาม

การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
กิจกรรม : บรรยาย
กรอกข้อมูลจากแบบสอบถามลงในโปรแกรม และฝึกประมวลผลข้อมูล

การตีความและการเขียนรายงาน
กิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงานวิจัย
ตามแบบฟอร์ม

การตีความและการเขียนรายงาน
กิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงานวิจัย
ตามแบบฟอร์ม

รายงานผลงานวิจัย
กิจกรรม : นำเสนอรายงานวิจัย อภิปรายร่วมกัน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน