รายละเอียด

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / Management Information Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS802
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Management Information Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2663

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน