รายละเอียด

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม / ์ีNumerical Method for Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME138
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ์ีNumerical Method for Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทศนิยมและการปัดเศษ การหารากของสมการด้วยการคำนวณซ้ำและวิธีนิวตันราฟสัน การกำจัดแบบเกาส์ การแยกองค์ประกอบของเมตริกส์ การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การวิเคราะห์การถดถอย การปรับเส้นโค้ง อนุกรมเทเลอร์ การประมาณค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข การแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จ

รายวิชา - ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน