รายละเอียด

โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง_3.6A / Implementation of Advanced Spreadsheet

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง_3.6A
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Implementation of Advanced Spreadsheet
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล (รหัสเข้าห้องเรียน xbgcx73)

เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 1300-17:00 น  

ห้องเรียน 1456 (อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นักศึกษาสามารถติดต่อ อาจารย์ปฏิกมล โพธิคามบำรุง ได้ตามช่องทางดังนี้

1. เบอร์โทรศัพท์  0815334255

2. E-mail : patikamol@hotmail.com, scoopy_i@rmutl.ac.th

รายวิชา - โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูง_3.6A

อาจารย์ผู้สอน