รายละเอียด

ระบบฐานข้อมูล / Database System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบฐานข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Database System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การวางแผน การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล  แบบจำลองอีอาร์ การนอร์มัลไลเซชั่น ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งภาษาเอสคิวแอล

รายวิชา - ระบบฐานข้อมูล

แนะนำเกี่ยวกับขอบเขตของรายวิชา ข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียน
กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ


บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ


บทที่ 3 โครงสร้างฐานข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 4 ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 5 ภาษา SQL

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 5 ภาษา SQL

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

สอบกลางภาค

กิจกรรม :

บทที่ 6 การออกแบบเชิงแนวคิดโดยใช้อี-อาร์ โมเดล

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 7 ทฤษฏีการออกแบบโดยวิธีนอร์มัลไลเซชัน

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ


กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 9 การประยุกต์พจนานุกรมข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

บทที่ 10 กรณีศึกษาและการใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยาย
- ซักถาม
- ฝึกปฏิบัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน