รายละเอียด

การสั่นสะเทือนเชิงกล / Mechanical Vibration

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสั่นสะเทือนเชิงกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Vibration
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ นิยามศัพท์และประเภทของการสั่นสะเทือน ระบบที่มีขั้นความเป็นอิสระเท่ากับหนึ่ง การสั่นสะเทือนแบบบิด การสั่นสะเทือนแบบเสรีและบังคับ วิธีของระบบสมมูล ระบบที่มีหลายขั้นความเป็นอิสระ วิธีและเทคนิคการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน กรณีศึกษาของการสั่นสะเทือน

รายวิชา - การสั่นสะเทือนเชิงกล

อาจารย์ผู้สอน