รายละเอียด

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / International Business Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : International Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่อผู้สอน 081-4742756

รายวิชา - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจระหว่างประเทศ
-ความสัมพันธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศกับ
เศรษฐกิจโลก
-การขยายการลงทุนของกิจการข้ามชาติใน
ประเทศอื่น
-ธุรกิจข้ามชาติความหมายและคำจำกัดความ
-วิวัฒนาการของธุรกิจข้ามชาติ

กิจกรรม : ชี้แจงรายวิชา
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยใช้ PowerPoint มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม

สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
-สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
-สภาพแวดล้อมในการจัดการระหว่างประเทศ
-การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
-องค์การระหว่างประเทศและเขตเศรษฐกิจที่มี
-บทบาทต่อการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม

สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
-สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
-สภาพแวดล้อมในการจัดการระหว่างประเทศ
-การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
-องค์การระหว่างประเทศและเขตเศรษฐกิจที่มี
-บทบาทต่อการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม

การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ
-การลงทุนและปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
-วิธีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
-การผสมผสานระหว่างความเป็นสากลกับความ
เป็นท้องถิ่น

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

กลยุทธ์ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
-กลยุทธ์ในการจัดการสาขาหรือบริษัทในเครือ
-กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการจัดการ
ระหว่างประเทศ
-กลยุทธ์ในการจัดการของบริษัทข้ามชาติ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

กลยุทธ์ทางการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
-กลยุทธ์ในการจัดการสาขาหรือบริษัทในเครือ
-กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการจัดการ
ระหว่างประเทศ
-กลยุทธ์ในการจัดการของบริษัทข้ามชาติ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

การจัดโครงสร้างองค์การของกิจการระหว่างประเทศ
-ลักษณะของการจัดองคากรธุรกิจระหว่างประเทศ
-ความสำคัญของการจัดองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
-พัฒนาการและรูปแบบของการจัดโครงสร้าง
องค์การธุรกิจระหว่างประเทศ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการระหว่างประเทศ
-ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจข้ามชาติ
-แนวทางการใช้บุคลากรในตำแหน่งผู้บริหารของ
ธุรกิจข้ามชาติ
-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจข้ามชาติ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

การตลาดระหว่างประเทศ
-ปัจจัยสำคัญในการขยายสู่ตลาดโลก
-การวางแผนเพื่อการตลาดระดับโลก
-การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

การตลาดระหว่างประเทศ
-ปัจจัยสำคัญในการขยายสู่ตลาดโลก
-การวางแผนเพื่อการตลาดระดับโลก
-การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

การเงินระหว่างประเทศ
-การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ
-การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดระหว่างประเทศ
-การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
-วัฒนธรรมและองค์ประกอบของวัฒนธรรม
-ทฤษฎีทางวัฒนธรรม
-ผลของวัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

ภาวะผู้นำและการจูงใจในการจัดการระหว่างประเทศ
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารในปัจจุบัน
-ภาวะผู้นำในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
-การจูงใจบุคลากรระหว่างประเทศ

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

กระบวนการควบคุมของธุรกิจระหว่างประเทศ
-ช่องทางในการควบคุมการดำเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
-นโยบายในการควบคุมสาขา
-กระบวนการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงาน

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
-จริยธรรมทางธุรกิจ
-ความรับผิดชอบต่อสังคม
-แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
-การให้สินบนกับการทุจริต

กิจกรรม : -การบรรยาย (Lecture) โดยใช้ PowerPoint ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน