รายละเอียด

ธุรกิจเพื่อสังคม / Social Enterprise sec 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA225
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ธุรกิจเพื่อสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Social Enterprise sec 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ธุรกิจเพื่อสังคม

แนะนำบทเรียนโดยภาพรวมเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนวิชาธุรกิจเพื่อสังคม


กิจกรรม : อาจารย์ผู้สอนแนะนำตัวและอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชาเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล แนะนำหนังสือ แหล่งการเรียนรู้ และwebsite เพิ่มเติม

บทที่1 บทนำ
-ความหมาย ลักษณะ แนวคิด แนวทางในการศึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่กิจการเพื่อสังคม

กิจกรรม : 1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมกลุ่ม
3. มอบหมายงานโดยการพูดคุยเรื่องความคิดหรือนิยามของกิจการเพื่อสังคม/ปัญหาหรือความท้าทายทางสังคมที่อยากแก้ไข ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลของการพูดคุย

บทที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจสู่กิจการเพื่อสังคม
-ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมของประเทศต่างๆ

กิจกรรม : 1.บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมบทที่ 2 (การสร้างแรงบันดาลใจสู่กิจการเพื่อสังคม)

บทที่ 3 แนะนำแนวความคิดเรื่องผู้ประกอบการทางสังคม(Social Entrepreneurship)
-

กิจกรรม : 1. บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมบทที่ 3 (ให้ค้นคว้าหาตัวอย่างแนวคิดของผู้ประกอบการทางสังคม)

บทที่ 4 คุณลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคม รูปแบบและ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม


กิจกรรม : 1. บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมบทที่ 4 คุณลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคม รูปแบบ และ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม

บทที่ 5 วิธีดำเนินธุรกิจ รูปแบบกลไกการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม


กิจกรรม : 1. บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมบทที่ 5 (วิธีดำเนินธุรกิจ รูปแบบกลไกการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม )

บทที่ 6 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2561
กิจกรรม : บรรยาย / อภิปราย /กรณีศึกษาและแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 7 เรียนรู้ทักษะและเครื่องมือของการประกอบการทางสังคม
กิจกรรม : 1. บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรม(1.resource mapping+SWOT 2. Problem identification:cause+effect+problem)

บทที่ 8 เครื่องมือในการอธิบายภาพรวมของธุรกิจ (Business Model Canvas)
กิจกรรม : 1. บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมบทที่ 8 (กิจกรรมกลุ่ม Business Model Canvas)

บทที่ 9 การนำ Business Model Canvasมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อสังคม
กิจกรรม : 1. บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมบทที่ 9 (กิจกรรมกลุ่ม การนำ Business Model Canvasมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อสังคม)
3. ส่งรายงานกลุ่ม

บทที่ 10 แผนธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรม : 1. บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมบทที่ 10 (การเขียนแผนธุรกิจ)
3. มอบหมายกรณีศึกษา


บทที่ 11 เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ


กิจกรรม : 1. บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมบทที่ 11 (กิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการ แผนการเงิน)

บทที่ 12 ฝึกเขียนแผนธุรกิจ
กิจกรรม : 1. บรรยาย ประกอบ สื่อการสอน Power point
2. กิจกรรมบทที่ 12 ((กิจกรรมกลุ่มฝึกเขียนแผนธุรกิจ)

การนำเสนองาน
กิจกรรม : 1. ส่งงานที่มอบหมาย (บันทึกการเรียนรู้ และกรณีศึกษา )
2. นำเสนองานหน้าชั้นเรียน

การนำเสนองาน
กิจกรรม : 1. ส่งงานที่มอบหมาย (บันทึกการเรียนรู้ และกรณีศึกษา )
2. นำเสนองานหน้าชั้นเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน