รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC826
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนะนำการเรียนการสอน
แนวความคิดในการเขียน
โปรแกรม และการเขียนผัง
งาน

กิจกรรม : 1. อธิบายเค้าโครงการ สอนคะแนนและการวัดผล
2. บรรยาย แนวทางการเขียนโปรแกรม และการเขียนผังงาน

การเขียนอัลกอริทึม และ
การเขียนผังงาน

กิจกรรม : 1.บรรยายแนวทางการเขียนอัลกอริทึม และการเขียนผังงาน
2.ให้ นศ. ทดลองฝึกเขียนอัลกอริทึม และผังงาน


บทนำสู่การเขียนโปรแกรม
ภาษาซี
ตัวแปรและชนิดข้อมูล
(ทดสอบย่อยครั้งที่ 1)

กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาซี การสร้างตัวแปร และชนิดข้อมูล
2.ศึกษาตัวอย่างโปรแกรม

ตัวดำเนินการและนิพจน์
ทางคณิตศาสตร์ การพิมพ์
ข้อมูล การป้อนข้อมูล

กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องตัวดำเนินการ และนิพจน์ทางคณิตศาสตร์การพิมพ์ข้อมูล และการป้อน
ข้อมูล
2. ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้นศ.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
3. มอบหมายงาน

คำสั่งเงื่อนไข
กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องการใช้คำสั่งเงื่อนไข
2.มอบหมายงาน

คำสั่งวนลูป
(ทดสอบย่อยครั้งที่ 2)

กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำสั่งวนลูป
2.มอบหมายงาน
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

ทบทวนทั้งหมดที่เรียนมา
เพื่อเตรียมพร้อมสอบกลาง
ภาค
กิจกรรม : 1.บรรยายสรุปทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด
2.เปิดโอกาสให้ นศ. ซักถามข้อสงสัยและทบทวน

สอบกลางภาค


กิจกรรม : -

ฟังก์ชัน
กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการสร้างฟังก์ชัน
2.มอบหมายงาน
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

อาร์เรย์ 1 มิติ อาร์เรย์ 2
มิติ
กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอาร์เรย์ 1 มิติ อาร์เรย์ 2 มิติ
2.มอบหมายงาน
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

อาร์เรย์ 3 มิติ
กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอาร์เรย์ 3 มิติ
2.มอบหมายงาน
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

พอยน์เตอร์
กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพอยน์เตอร์

พอยน์เตอร์ (ต่อ)
กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพอยน์เตอร์
2.มอบหมายงาน
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

ข้อมูลแบบโครงสร้าง และ
ยูเนียน

กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลแบบโครงสร้าง และยูเนียน
2.มอบหมายงาน
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้ นศ.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย


แฟ้มข้อมูล
กิจกรรม : 1.บรรยายเรื่องเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
2.มอบหมายงาน
3.ซักถาม นศ.และเปิดโอกาสให้นศ.ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : 1. ทบทวนเนื้อหา

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน