รายละเอียด

การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี / Integrative Programming and Web Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT602
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Integrative Programming and Web Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี

แนะนำการเรียนการสอน
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- ทำแบบฝึกหัด

รู้จักโครงสร้างการทำงานของ Web application , สร้าง static Web โดยใช้ javascript
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

สร้าง dynamic Web ได้ด้วย javascript
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

ตกแต่งเว็บให้สวยงามโดยใช้ Web template
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

แสดง Web UI components แบบต่างๆ และรับค่าของแต่ละแบบส่งไปที่ระบบ
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

นำเข้า library เพื่อสนับสนุนการใช้งานพิเศษที่ต้องการ, สร้างเว็บเพื่อให้ผู้ใช้ upload file ได้
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

รู้จัก DBMS และติดตั้ง MySQL , สร้างเว็บเพื่ออ่านข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บ
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

สร้างเว็บเพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล แก้ไข และลบข้อมูลจากฐานข้อมูลได้
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- ทำแบบฝึกหัด

รู้จัก Scope และจัดการข้อมูลของ user ใน 1 session
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- ทำแบบฝึกหัด

รู้จักภาษาโปรแกรมเพื่อทำงานในฝั่งไคลเอ็นท์
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- ทำแบบฝึกหัด

รู้จักโครงสร้าง Web document และจัดการ ได้ด้วย JavaScripts
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม

รู้จักโครงสร้าง Web document และจัดการ ได้ด้วย JavaScripts (ต่อ)
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม

เพื่อติดต่อกับ server และแสดงผลโดยไม่ต้อง refresh หน้าจอ
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม

เพื่อติดต่อกับ server และแสดงผลโดยไม่ต้อง refresh หน้าจอ (ต่อ)
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม

สรุปการบูรณาการการเขียนโปรแกรม
กิจกรรม : - ฟังบรรยายในชั้นเรียน

- ศึกษาเอกสารประกอบการสอน

- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทดสอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน