รายละเอียด

กลศาสตร์ของแข็ง / Solid Machanics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDIE904
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์ของแข็ง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Solid Machanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เบอร์โทรผู้สอน 0811696759

E-mail.com:phi.aya@hotmail.com

รายวิชา - กลศาสตร์ของแข็ง

บทนำกลศาสตร์ของแข็ง
รู้เกี่ยวกับแรงและสภาวะสมดุลของแรงเข้าใจคุณสมบัติทางกลของวัสดุ
เข้าใจหลักการคำนวณ ความเค้น ความเครียดในชิ้นส่วนที่รับแรง
เข้าใจการคำนวณ การรวมความเค้นและการโก่งตัวของคาน
ตระหนักถึงความสำคัญของวิชากลศาสตร์ของแข็งที่จะนำไปใช้ในงานวิศวกรรม

กิจกรรม : บรรยาย

หน่วยการวัด
SI unit
หน่วยเสริมของระบบ SI
SI PREFIXES
Units outsides the S
ระบบของแรง
หลักการแปลงหน่วย หรือ เปลี่ยนหน่วย
กิจกรรม : บรรยาย

การแตกแรงและการรวมแรง
ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
การคูณและหารเวกเตอร์ด้วย ปริมาณสเกลาร์
การบวกเวกเตอร์
การแตกเวกเตอร์ลัพธ์
วิธีการแตกแรงเข้าสู่แกนตั้งฉาก
การรวมแรงย่อย 2 แรง
แรง2แรงไม่ตั้งฉาก
การแยกแรง
กิจกรรม : บรรยาย

ความสมดุลของแรง
โมเมนต์
ชนิดของแรง
ความเค้น - ความเครียด

กิจกรรม : บรรยาย

ความเค้น - ความเครียด
คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ
ความเค้น ชนิดของความเค้น
ความเครียดและการเปลี่ยนรูป
Young modulus
กิจกรรม : บรรยาย

Modulus of Elasticity or Stiffness
Stress Calculator
ความคืบ (Creep)
ความแกร่ง Modulus of Toughness
ความล้า (Fatigue)
กิจกรรม : บรรยาย

Thermal Stress
ความเค้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิ
กิจกรรม : บรรยาย

Pressure Vessel
Pressure tank
Longitudinal Stress σ₁


กิจกรรม : บรรยาย

ความเค้นตามแนวเส้นรอบวง σ₂
Circumferential Stress or Hoop Stress
กิจกรรม : บรรยาย

ภาชนะอัดความดัน
และ การต่อยึด
ถังเป็นทรงกลมการเสียหายจะเกิดจากความเค้นในแนวเส้นรอบวง

กิจกรรม : บรรยาย

การเปลี่ยนแปลงขนาด Exchanging Side
การเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ความเค้นในเส้นรอบวง ε2
ความเครียดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
กิจกรรม : บรรยาย

Diametric Strain
Longitudinal Stress
Hoop Stress
กิจกรรม : บรรยาย

Riveted Connections
ชนิดของการชำรุดเสียหายของหมุดย้ำและแผ่นต่อ
หมุดย้ำและแผ่นต่ออัดปะทะกัน
แผ่นต่อถูกดึงขาด
ประสิทธิภาพรอยต่อ
กิจกรรม : บรรยาย

Welded Connections
การเชื่อมต่อเกยระหว่างเพลากับแผ่นต่อ
หาขนาดของแรงดึง
รอยเชื่อมต่อยึดเพลากับหน้าแปลน
กิจกรรม : บรรยาย

Torsion
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนความ(τ) ความเครียด(γ) และมุมบิด(θ)
ค่าความเครียด Shear Strain
Polar second moment of area
ความเค้นเฉือนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับรัศมี
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและความเค้นเฉือนสำหรับเพลากลม
กิจกรรม : บรรยาย

งาน(Work)
งานที่เพลากระทำต่อวินาทีขณะที่หมุน n รอบต่อนาที
กำลัง (Power)
Maximum and mean Torque
คานBream
แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ
กิจกรรม : บรรยาย

แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ
ค่าแรงเฉือนตลอดความยาว
ไดอะแกรมแรงเฉือน
ค่าโมเมนต์ดัดตลอดความยาว
ไดอะแกรมโมเมนต์ดัด Bending Moment
กิจกรรม : บรรยาย

อาจารย์ผู้สอน